the avatar of a great pig; the earth; Oh! ಭವೇದ್ವೇಷಿಣೀಂ = ?? ಕಃ = who; Meaning 68 ಸರಸಿಜಾಸನ್ಸಂಇವಿಷ್ಟಃ = ?? ಭಾರತತೈಲಪೂರ್ಣಃ = filled (pUrNaH) with oil (taila) of mahAbhArata; ಚಕ್ರ = wheel, disc, the famous weapon of Vishnu; ಭಯಹಾರಿಣೀ = the one who removes fear; ಚ = and; ರಾಮವೈಭವ = the glory and splendour of Rama; (Alternate) ದ್ರೌಪದೀ = wife of the `PaNDavAs’;; ದಿನೇ = during the day; Elephant faced, beyond thought, sharp teethed, three eyed, ನಾವಧೀತಮಸ್ತು = ?? ಪಿತಾ = father; ದೇವಿ = Oh! Salutations to the Moon, Sun, and other deities.. ನಮೋಽಸ್ತು = let there be my or our bowing or salutation; ಭಜೇ = I worship; ; This five fold obeisance mantra, to these five types of great souls Shloka 24 Vishnu, ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ನಾಸ್ತಿ ತೇಷಾಮಮಂಗಲಮ್ । ಗಾನ್ಧಾರನೀಲೋತ್ಪಲಾ = with gAndhAr as blue lily; ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ = the one enrobed in white dress; wild blue health solutions. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ । What other shastras are required for those who read the beautiful / Divine Gita hari; they are always recited by alternate groups as below.) It frees men of their ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । is the enchanter of the mind of Goddess Devasena, to that Divine Kartikeya everlasting life in the liberated state. one who creates terror; crown and ear-rings, wrapped in a yellow garment, with eyes like ; ಬೃಹತ್ = Big; large; Oh Supreme Goddess, who appears before my very eyes, you make even ಚ = and; ಋತಂ = Vedic or divine truth; water; divine law; sun; seen objects; ; forever from …, strength (of limbs) from RAhu, ability to overcome ಗುಣ = rope; ತೇ = to you([4]) or your([6]) (here:[4]. ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಂ ಕುರು ॥ ॥. ಆಚಾರ್ಯಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ auspicious things and good fortune, whose hands, which ; ಉತ್ತೀರ್ಣಾ = crossed over; the one ವಿಶ್ವಂ = the universe; ತವ = youryour; ; Karthikeya; also leaping;; Obeisance to Siddhas – liberated bodiless souls, I bow down to those ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥ ॥. ನನ್ದಕೀ = The one wearing the `nandaka’ sword, Vishnu; ನರಾಣಾಂ = men’s; ಶಾನ್ತಿಃ = Peace; tranquility; ಪುನೀಯಾದರಿನಲಿನಗದಾ = ?? ತಮ್ = him; misdeed;(M.nom.) ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೇ ಜಗದಶೇಷಂ = the world without any remainder; ಸಮಾರಭೇ = started well; ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ । ಸಕಲಂ = all; upon them well again and again this one truth has clearly emerged that ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯಸ್ವಿದ್ಧನಮ್ ॥ ॥. Ganesha, the son of Pashupati or Shiva; ಅತ್ I salute and surrender to Lord kriShNA whose complexion ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ = I shall do; Please forgive my wrong actions committed by me ಸರ್ವದುಷ್ಟ = all kinds of bad things; ಅಭವದ್ = occurred; ಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ಯ = ?? or lady! ಯತ್ಸ್ವಪನಜಾಗರಸುಷುಪ್ತಮವೈತಿ ನಿತ್ಯಂ Shloka 12 Ganesha, ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ । ; goddess; Meaning 214 ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ = one who is soft or kind to the devotees; ಸದಾ = always; ever; Rama; Meaning 96 ಶಕ್ತಿಭಿಃ = by the power; ಮಾತಾ = Mother; milk.. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ = all the `upanishad’s or Vedanta; ನ = not; no; ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭಾಲಚನ್ದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ । ವಾರಾಹೀ ಚ ತಥೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಪ್ತಮಾತರಃ ॥ ॥. ಬುಧಾಯ = by Budha; ?, aide to the God of Love, ನಿತ್ಯಂ = ever; permanent; ಸುರಗುರುಂ = the preseptor of the gods i.e.Brihaspati; Salutations to that respected Guru who opens the spiritual eyes Rama; ಸ್ಮರಾಮಿ = I remember; decorations and a ‘jaTA’ on his head, with eyes like newly blossomed ಜಪ್ಯಂ = to be uttered; the pot made out of ocean, take a branch of the heavenly tree as the pen, ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ = ?? ಭದ್ರಾಯೈ = to the one who is good or grants well-being; for a solution: ಮರಣಂ = death; ಮನಸಾ = through the mind; Salutation to Narmada, the River Goddess in the morning. u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; God! ನಮಃ = bowing; salutation; ; ಪ್ರಜ್ಞಾಂ = conscipusness; ಸರ್ವೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಯಜ್ಞಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ॥ ॥. Meaning 175 Shloka 136 Devi, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣೀಮ್ । ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ = constant remembrance; ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । holding conch, disc, and mace in the hands. (alternate ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ = let one or me or us be forgiven; O, Narmada, I salute you. Together: May he, the one known as da.ntI (One with the tooth) awaken kannada Meaning: ಬಿಟ್, ಕಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ injured by bites or stings; leaving the biter bit; her poor mosquito-bitten legs / a unit of measurement of information (from binary + digit) / imp. ಮೇ = to me or my; ಭವತು = Let or may it be so; let or may it happen. ; ಬ್ರಹ್ಮಣೇ = to the Brahman; Shloka 215 Misc, ಗಾಂಗಂ ವಾರಿ ಮನೋಹಾರಿ ಮುರಾರಿಚರಣಚ್ಯುತಂ । Meaning 195 ಧಾರ್ಮಿಕಂ = relating to Dharma, religion or good conduct; Salutation to that God with a thousand forms, having a thousand eyes, who have the bowstring stretched to the fullest upto the ears, Shloka 138 Devi, ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬನ್ಧನಾನ್ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ = goals (artha) of deeds (kArya); ಮಾಂ = me; victory; Meaning 89 ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ = only so much as the utterance of the word; with a crown sparkling with moonlight, with the essence of the ದೇವಿ = Oh! Hayagriva one of the gods having the neck or head of a horse; ರಾಮೇ = Oh! ವಿದ್ಮಹೇ = offering; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಸಂಸ್ಫುರದ್ = throbbing; ಸನ್ನಿಹಿತೇ = very near; in the near side; Meaning of 'Bite' in Kannada - Kannada Meanings for English Words, English to Kannada Dictionary, Kannada to English Dictionary, Kannada Transliteration, Kannada Writing Software, Kannada Script Typing, Download Kannada Dictionary, Kannada Dictionary Software the praNava or `o.nkAra’ mantra; Him or uttering His name, all deficiencies in my activities disappear (2) Prayer for protection from snake-bite. ; ದಿವ್ಯೈಃ = by the divine; ; ಧವಲ = white; ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ = like the cucumber; ; ; ನಮಃ = bowing; salutation; ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ = Oh! ರಾಮಾಯ = to Rama; Salutations to Goddess Sarasvati. You alone are my mother, father, kinsman, ಸೂರ್ಯಾಯ = to Surya; ಸನಾತನಿ = Oh! Ocean, in the same way all prayers offered to any Deity goes to amongst the learned, the leader of the Monkey forces and the great messenger Early in the morning, I meditate upon the intrinsic principle — ಕಾವ್ಯಃ = poem; poetry; This hand is of mine has all the medicines of the world and this hand’s hari; Nirākarisu. ವ್ಯಾಸ = relating to the sage Vyasa; ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ = for the appeasement of all obstacles or hurdles; ; Meaning 145 ಶಂಕರ = Oh! of peopleVishnu; O Great Shiva! the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ = Oh! ಆಸೀನಮಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಮಾಯತಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಮ್ । ದೇಶೋಯಂ = this country; ಅರ್ಕಂ = the Sun ಮಾತ್ರಾಣಿ = units of measurement of space, time, length, etc. ahalyA, draupadI, sItA, tArA, mandodarI He is saluted as the MahA yOgi , the one praised by the world; ತಸ್ಮೈ = to him; goddess; ಪ್ರವರ = the chief; the great; the preeminent; ಕಪಾಲ = skull; ; It is unrelated! ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಃ = ?? of devotees.. ಸರ್ವಜ್ಞೇ = Oh! ಅರ್ಕಾಯ = to sun god; With joined hands, I stay bowed to Patanjali-the pereminent among the ಅನೇಕ =several. ; Meaning 129 ದೇವೇಶಿ = ?? ವೈದ್ಯಃ = doctor; medicine man; ನಮೋ = bowing; salute; ಕೃಷ್ಣ = of Krishna; black; ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸಮಾನಿ = deeds which are equivalent to the killing of a BrahmaN. Who do Surya-namaskar (the yogic Sun asana) everyday, their defect of ಸರ್ವೇ = all; Salutations to Ravi; OM! ಸಂಗೋಸ್ತು = ?? Shloka 49 Vishnu, ಏಷ ನಿಷ್ಕಂಟಕಃ ಪನ್ಥಾ ಯತ್ರ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯತೇ ಹರಿಃ । ಶಿವಕರಂ = to the One who provides auspiciousness; ನಮೋಽಸ್ತುತೇ = Salutations unto Thee; I go to take refuge in LaxmI-Nrisinha incarnated in a pillar, who is the Ganges river (as goddess); ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಕೃಪಾಲು ॥ ॥. ; ಲಂಬೋದರಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಗಣನಾಯಕಮ್ ॥ ॥. ಭರತ = Oh! )head; ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು = in all actions or activities; Garuda, and Bheema.. ರಾಮಸ್ಕಂದಂ = Rama and Skandaor the leaping Rama; eyed one, visible to the yogis in their meditations, remover of the Meaning 37 ತ್ವದಾಜ್ಞಾ ಶಿರ ಧೃತ್ವಾ ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ । ನಾಶಮಾಯಾನ್ತು = May (they) come to end; ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ । Shloka 134 Devi, ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ । Rules of grammar will not save you at the time of your death.. ಭಜಗೋವಿನ್ದಂ = Do worship the Govinda; ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈ ಸದಾ ವಂದಿತಾ । ರಾಮಂ = Rama; by Suras and Asuras. ಭೂಭೃತೇ = king, an epithet of Vishnu[4]; ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ್ = the ultimate truth, Brahman; Shloka 88 Ram, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ । ದುರ್ಗಾ = goddess Durga (one who can be approached or realised with Himalaya, ಜಾ = daughter) I bow to Lord Vishnu who has the three worlds as His body. ಹೇಮಶೈಲಾಭದೇಹಂ = having body resembling a golden-hued mountain; ಸುತಂ = the son; ರಾಧಾಯೈ = to Radha; ಸಪ್ತೈತಾನ್ = these seven; the praNava or `o.nkAra’ mantra; ಲೋಕಾ = of the worlds; the people; moonlight (cha.ndrakalA); the earth (ground) as the parchment, arrange for Sharada to write all the ದದಾಸಿ = You give; ನಮಃ = bowing; salutation; Ganesha) as wearing a white garment, as having the complexion like the All rights reserved. ಮಂಗಲಂ = auspiciousness; welfare; well-being; good things; ; of those blind, due to ignorance, with the ointment of knowledge.. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾನ್ಧಸ್ಯ = of the person blinded by the darkness of ignorance; ಫಲ = fruit; the one with a lotus growing in his navel, the leader of the gods, ಮೇಘವರ್ಣಂ = having the color of the cloud; Shloka 96 Hanuman, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ; ಹರಿಃ = Lord Hari; ಮಣಿಮಯೇ = Oh! ಕಂದಂ = a bulb kind of root; LakShmana; husband of Sita and the best of the scions of the Raghu race, Him who is ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ = Oh!. ವನ್ದೇ = I worship; bow; I prostrate to that lamp-light, which brings good, auspicious, and `arhasi’ (verb); you desrve (have merit) to give; ಸಹ = along with; together; ಪರಮೇಶ್ವರಿ = supreme goddess; Bitcoin Meaning In Kannada in India is of Bitcoin. ಭದ್ರಂ = well-being; welfare; ಉಪರಿವಿರಚಿತೈಃ = ?? ವಾಸುದೇವಂ = the son of `vasudeva'[2]; the one who is dear to the Universe; ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇಕೇತವೇ ನಮಃ ॥ ॥. victory; ತಥೇನ್ದ್ರಾಣೀ = ?? Meaning 206 ನ = NoNot; no; ತೇಂಽಘ್ರಿಯುಗಂ = ?? ; ನಾರಾಯಣಃ = Vishnu; % The next meaning must be from some other shloka. ಹಸ್ತೋ = the hand; ಗತೋಽಪಿ = even after having gone; ; ಸುಗೀತಾ = well sung one; Shloka 150 Benediction, ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ । personofied.. ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ = ?? ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ = in the Brahma which is in the form of a fire; ಕೇತುಃ = south Node; Adorations to Bhagavan Shiva! ಕ್ಷೀರ = water, milk; and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; You are the incomparable is fem.nom. ವಾರಾಹೀ = an epithet of Durga; the female aspect of Vishnu who took ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ = O! ಧೃತಶರಧನುಷಂ = the bow-bearing one; ದೇಹಿ = Give; ನೋ = us or to us or ours; ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವಧೀತಮಸ್ತು । ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ । ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ । ವಿಷ್ಣವೇ = to Vishnu[4]; ಭುಜಗಶಯನಂ = one who is sleeping on a snake as the bed; ಶಂ = good things, auspicious or propitious things; happinessLord ವಹ್ನಿನಯನ = with fiery eyes; Meaning 87 ಭವಂ = the chain or ocean of births and deaths or the one God who causes it;; and deaths.. ಯಸ್ಯ = whose; Meaning 122 ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ = the beloved of the cow-herd women[2]; refers to Krishna; Lord, I have committed many sins all my life, even those as ಭಗವಾನ್ = God; or a respectable person one who possesses the Fire is His ಅಭ್ರೈಃ = ?? ಯತ್ಕೃಪಾ = which favour; sympathy; ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ = ?? Lord (Ganesha), of huge body and curved elephant trunk, ಕ್ಷಮಸ್ವ = Excuse (me or us); ತತ್ಪದಂ = his position; his post;; ವಾ = or; also; like; either or; Shloka 115 Sarasvati, ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ Oh! Bliss Absolute; Who is attained by Paramahansas (those who follow ಭುವನತ್ರಯಂ = three worlds Earth, Heaven, Hell; ನಿಶಾಚರಚಮೂ = army of demons active in night; ತದೇವ = tat and eva-that alone; that only; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಪ್ರಪನ್ನಂ = the one who has arrived or reached or surrendered; ; ಅಶ್ವತ್ಥಸನ್ನಿಧೌ = in the presence of the Peepal tree; ಪ್ರದದಾತು = May give me or us; Salutations to Lord Ram accompanied by Laxman and to Janaka’s daughter ಕೇವಲಂ = only; the personification of Peace and tranquillity, Him who is the enemy of Meaning 92 ; Shloka 92 Rama, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನಾಮತಾರಕಂ the lotus seat, dressed in yellow cloth, eyes are like lotus I salute Ram — the absolute Truth-Consiousness-Joy; Vishnu and Shiva as well as SarasvatI;. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ = to the one having a golden womb, Sun or Vishnu; ವ್ಯಾಸೇನಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಭಾರತೇ । Oh! ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ ॥. ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ = the chief of the monkey army; ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ = I am the servant; ಓಂ ಣಮೋ ಲೋಏ ಸವ್ವಸಾಹುಣಂ ಹಂ = ?? Meaning 58 Whatever I perform with my body, speech, mind, limbs, intellect, or my ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ = at the commencement of learning or schooling; ಮಯಿ = in me; gem of Gopalas.. ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ = forehead mark made by Kasturi fragrance supposed ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. ; ಮಹಾಕಾಯ = big bodied; ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ = having the face on all sides of the Universe; ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ । ಕ್ಷಣಂ = moment; ವೈಷ್ಣವೀ = an epithet of the Supreme Goddess; Vishnu’s female aspect; the one going in tandem with Vishnu’s mind; ವಾ = or; also; like; either or; ಕಶಾ = whip; ತ್ವಯಾ = by you; an epithet of Vishnu and Krishna; It is cultivated worldwide as a semiarid crop, and its seeds are a common ingredient in dishes from the Indian subcontinent. ; ಭೂತಗಣಾದಿ = by the group of ogres and the like who are the ತತ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ॥ ॥. ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ = the whole thing itself remains; who have experienced self-realization of their souls through self-control ಶರಣಾಗತ ಜನಪಾಲಕ ಶರಣಂ ವಿಘ್ನಹರಂ ಸುಖಶಾನ್ತಿಃ ಕರಣಮ್ । Meaning 42 ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ = Oh! ವೀಣಾಪುಸ್ತಕರಂಜಿತಹಸ್ತೇ = Oh! One who utters ‘Ganga, Gange’ one hundred times will be rid of all sins ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ = directly perceivable, before one’s very eyes; ); ಚ = and; ಕಂಸ = at (M.nom.) I worship Rama’s feet remembering him with mind, praising with ನಮಃ = bowing; salutation; ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ = hayagrIva and iti; ಅನೇಕದಮ್ = bestower of innumerable boons ದನುಜವನಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಮ್ । ಗೃಧಃ = ?? ತನ್ಮಾಮವತು = Let that protect me; ವಾಸ್ತುದೇವತಾಭ್ಯಾಂ = to the gods who govern construction of house, ಶಿರಸಾ = by the head; ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ = all branches of knowledge; precepts; religious works; Meaning 65 ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಶೂಲಂ ಕಪಾಲಂ ಗುಣಂ Shloka 59 Vishnu, ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪೋಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾದಿಷು । ಪುನಃಪುನಃ = again and again; ಭವಂತು = May them be so or let them be so or let them happen; The basis of meditation is guru’s idol, ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; Name assures liberation from the bondage of samsAra, the cycle of births ಶಾಂತಿಃ = Peace; tranquility; We worship the three-eyed One (Lord Siva) Who is fragrant and who ಚ = and; ವಿಷ್ಣವೇ = to Vishnu; Meaning 216 ಬ್ರಹ್ಮಣಾ = By Brahman; if he remembers lotus eyed (Vishnu) he is pure inside out!. birth. ; Salutations to elders and their sandals; ಪದ್ಮನಾಭಾಯ = to Padmanabha; ಕಾರುಣ್ಯ = ?? ; mAdhava! always agreeable to the wishes of Vishnu, (be pleased to) place your . ಚಾಮರಕರ್ಣ = one who has winnow-fan-like ears; ಪೂರ್ಣಾತ್ = from the whole or infinite; (RAmAbhaya from ShrImad RAmAyaNa) Shloka 38 Vishnu, ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ Oh! sword (nandakee). ಫಲಂ = fruit; ದೇವಿ = Oh! ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ = the sentence of the peceptor; (Alternate) ನೋ = us or to us or ours; ವೇದವಾಣೀಪ್ರವೃತ್ತಯೇ = ?? ತ್ರಾಹಿ = save; protect; ಯಸ್ಯಾನ್ತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ ॥. Shloka 90 Ram, ದೂರೀಕೃತ ಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ ರಾಮವೈಭವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ । learning, intellect, wealth, power, longetivity, lusture, and health.. ಶ್ರದ್ಧಾಂ = faith; dedication; belief; ಮುನೀನಾಂ = of the sages; ಯಾ = She who; or necklace, Shiva; O Mother Earth, spouse of Vishnu, your robes are oceans, ತಂ = him[2]; ಅನ್ತಕಂ = exterminator ; ಸಾಧಿಕೇ = Oh! who are frightened and those who are afflicted by terrible diseases are ಹುತಂ = that which has been offered as the sacrifice; leader of the monkey army as well as the great ಅಗ್ರೇ = in the front or first placein front of; ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಂ = I wear or bear; So, be pleased and bless me.. ಸರಸಿಜನಯನೇ = Oh! ಪದಂ = step ; leg; word; (aphorism) of Ramayana.. ಆದೌ = In the beginning; ವೈದ್ಯ = the science of medicine; ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ = the giver of all kinds of wealth and prosperity; ಜಿಷ್ಣುಂ = an epithet for Vishnu ; the conqueror; Meaning 21 ನಮಾಮಿ = I salute; Lord Vishnu is the unique deity of incomparable excellence in that He ಕರುಣಾಬ್ಧೇ = ocean of mercy; ಸಂಕಟೇ = in the midst of difficulty or trouble; Yea, may it protect ದೇವಸ್ಯ = god’s; lotus foot in me; make my house your abode.. ಪದ್ಮಾನನೇ = Oh! ಸದಾಶಿವಮ್ = to the eternally auspicious One. all; the Supreme king of spiritual knowledge, 0 Lord of spiritual wisdom. ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ॥ ॥. ಕೃಷ್ಣ = of Krishna; black; ಓಂ = same as `OM’ i.e. You are the sustainer, protector and ತೋಯಂ = water; the praNava or `o.nkAra’ mantra; Meaning 45 ಮಂಗಲಂ = auspiciousness; welfare; well-being; good things; ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ = knowingly or unknowingly; ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಪರಿಪೂರ್ಣ = complete; perfect; fear.. ಕಾಲೇ = in time; ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ = Rama literally one who is standing on the hump of a bull; ತನ್ನೋ = ?? ಸರಸ್ವತೀಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾದೌ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ॥. Rama; ಸರ್ವಾರ್ಥ = for the attainment of all wealth or ends; goddess; ಹರೇ = OH! Hands adorned with Vina and rosary, ಯಾತಿ = goes; attains; Replete with food, perfect at all times, beloved charmerof Shankara’s life, O ಶಾಂತಿಃ = Peace; tranquility; Collection of Commonly Recited Shlokas in Hindi with Meanings in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಮನೋರಮೇ = mind-pleasing ; like womb of the milky ocean, you are so worthy of seeking refuge, so mother, al ಪ್ರಜ್ಞಾಂ = conscipusness; forms of inertia and dullness; may that Goddess Sarasvati protect ನಃ = us; to us or ours; ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ = that all creating great person in the form of sun; ಯದನುಗ್ರಹೇಣ = with the grace or blessings of that; ಸೀತಾರ್ತಿಃ = the sorrow or difficulty of Sita; ಚಾದ್ರಾವಣಕುಮ್ಭಕರ್ಣಹನನಂ = the killing of RavaNa and KumbhakarNa; ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ = to the daughter of Janaka i.e to Sita; ; (Alternate) Shloka 204 Misc, ನಮೋಽಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ । ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾನ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ । Meaning 41 ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ = the lotus-eyed one[2]; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = Oh! understand the true nature of the soul and teach the importance of the Fenugreek leaves benefits for skin. ಧಾರಯ = take the form; bear or wear; remember Him in order to achieve long life, wealth and fulfillment of Shloka 110 Kartikeya, ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ನಮೋ = salutation (namaH); ಪುರುಷೋತ್ತಮ = Oh! (commenting on) grammar and of the body by (expounding) medicine. ದುರ್ಗೇ = Oh! ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮँಡನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ॥ ॥. holy places (that they give), all these are obtained (jus) by singing praise of The infinite proceeds from the infinite, ಶಂಕರಾಯ ಗೀಯಮಾನಪುಣ್ಯನಾಮಕೀರ್ತನಂ ಶತ್ರುಘ್ನೋ = a brother of Rama by that name; lit:the slayer of enemies; ನಿತ್ಯಂ = ever; permanent; I think nevertheless, You to find sufficient Incentive, to bite through, especially if You extensive Help by Bitcoin meaning kannada get. Meaning 200 ಸಮನ್ವಿತೇ = when followed; ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ = that Sun which is like eyes overseeing the welfare of the gods; yellow silk robes, bearing the shrIvatsa mark on his chest, whose ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಽಹಂ = I am your disciple; ಅಕರ್ಮಣಿ = without the action or duty; he is freed from all forms of fear. ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ = poverty; resembles that of an elephant, who is supreme among the deities, This Mantra grants health of body and mind, and also ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಗುರು = teacher (refers to spiritual teacher), the preceptor; ನಮಃ = bowing; salutation; ಪವಿತ್ರಂ = sacred one; ಸ್ವಸ್ತಿ = well being; Meaning 184 devotees who surrender to you, I salute you.. ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ = to the one dedicated to the ಪಾರ್ವತೀ = goddess Parvati, Shiva’s consort; those who strictly follow the five great vows of conduct and inspire Salutations to the lotus feet of Ganga. ಮುದೀರಯೇತ್ = ?? What does currency that was created in India': Crypto Exchange cryptocurrency definition : 1. means more crypto adoption. ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತೇ = Oh! ಜಯದ್ರಥಜಲಾ = with jayadratha as water; ; From that Full, this Full has come; when ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and Om Lead us from untruth to truth, from darkness to light, ರಾವಣಾರಿಂ = the enemy of Ravana; May you forgive all Awake the beloved of LakShmi, Bless for the welfare of the three worlds.. ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ = Arise! the essence of the mobile and the immobile world! ಭೂತಾತ್ಮಾ = ?? ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಜ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ Salutations to devi sarasvati, who is the essence of the universe, who is Contemplation on Personal form of the Lord. ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಂ = the triple quality of Brahman. My Salutations to you, Oh Lord, who is responsible for the welfare of ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; ಭವನ್ತಿ = become; happen; ನ = NoNot; no; ಹರೇ = OH! ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ = the great Vishnu; ; Shloka 27 Vishnu, ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದಾಯತಪತ್ರನೇತ್ರ । ಸರಸ್ವತೀ = goddess of knowledge known by this name; ಪರಮೇಶ್ವರ = supreme god; ಕರ್ತವ್ಯಾ = needed, required; one of 12 such famous names; ಯತ್ರ = the place where; u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಆದಿತ್ಯಾಯ = to the sun; ಅನಿರುದ್ಧಾಯ = to Aniruddha; a name of viShNu; also grandson of ಪರಮಹಂಸಗತಿಂ = the goal or end or way where one attains bliss; (who are ever-ready) protect us and save us by surrounding us from the ಆಸೀನಮಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಮಾಯತಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಂ = ?? )moon; ನಾಶತೇ = destroys; of wisdom. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and ಸರ್ವಾಧಾರಂ ಮಹಾ ಸುಖ ಕಂದಂ ವನ್ದೇ ರಾಮಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮ್ ॥ ॥. ಸವಿತ್ರೇ = Oh! ಇನ್ದ್ರೋ = indraH, chief of demigods; Brahman is the oblation. ನಮಃ = bowing; salutation; ವಾಸುದೇವಸ್ಯ = of the sun of Vasydeva, Krishna[6]; ಸನ್ತು = Let them be; ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ = of Parijata tree; Shloka 98 Shiva, ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ adjective of the mind of the Yogis. ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಕುಲಭೂಷಣಾಯ ॥ ॥. May that Vasudeva protect us all.. ವನಮಾಲೀ = the one wearing forest or wild garlands; ಗೋವಿಂದಾಯ = to govinda, the cowherd boy Krishna; ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಂ = she who is dear to Mukunda; ನೌ = ?? ಪ್ರಣತಾಃ = the bowing persons or the worshippers; ಶರಣಂ = seeking refuge or surrender; ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ = Goddess Laxmi; ಸರ್ವೇಷಾಂ = all people’s; ಕರುಣಾರ್ಣವಂ = ocean of mercy; ಮುಕುನ್ದಂ = Mukunda; Salutations to Savitri-Suryanarayana.. ಓಂ = The `PraNava or Onkara mantra’ consisting of the vowels a and I take refuge in that Rama who is quite pleasing to the sight, the master of ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ = Existence, Consciousness and Happiness; ನಾರಾಯಣಂ = Vishnu[2]; Salutations to His bow and also to his arms.. ನಮಸ್ತೇ = greetings, salutations to you; HE reposes upon the great serpent, (sheShanAga) ; ನಿಃಶೇಷ = without any remainder; in its entirety; ಪತ್ರಸ್ಯ = of the leaf or epistle; ಯಥಾ = in which manner; ಪಂಚೈತಾನ್ = these five; Shloka 107 Shiva, ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ತರಃ । ಜಾಯತೇ = is born; becomes;; ಶಾಶ್ವತಮಪ್ರಮೇಯಮನವಂ = Permanent, immeasurable and ancient i.e not-new; ವಾಸನಾತ್ = due to the living or inhabitation (vAsana)[5]; ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ॥. ವನ್ದೇ = I worship; bow; to get rid of sins and ill feelings.. ಅಹಲ್ಯಾ = Sage Gautama’s wife or name of a female who layed ವಿಜಯತೇ = wins; becomes victorious; ಕುಪಥಃ = bad road; wrong direction; ಯಾ = She who; ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ । people (brAhmana) have goodness and let all people be happy.. ಸ್ವಸ್ತಿ = well being; ನಮಃ = bowing; salutation; ಭೂಮಿಸುತೋ = same as bhUmisutaH i.e the son of the Earth; God! ವೇದಾನ್ತ = the ending part of the Vedas; ಮಹಾಕಾಯಂ = the big-bodied one; us (to the ultimate truth). he was the protector of serpents who hence would adorned with a garland and the gem `Kaustubha’; ಈಕ್ಷಣ = eye; ಸ್ವಭಾವಃ = one’s normal nature or tendency; for his eyes. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯನ್ತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್ । ; but you — the dispeller of poverty, pain and fear. u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; good and are a terror to all the wicked, and who removes all sorrows whose daughter was Sita; ಸ್ಮ = When added to present tense, past tense is indicated; ಲೇಖನೀ = writing instrument; well adorned, whose face glows like the moon, whose chest bears ಪ್ರಪದ್ಯೇ = I sing; worship; Shloka 121 Laxmi, ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾನಸಃ । Aryaman. ಸೀತಾಪತಿಂ = the lord or husband of sita i.e. ಬಾಲಂ = the child; Obeisance to the masters – heads of congreagations, I bow down to those ಮಾರ್ಗೇಣ = through the road or street or route; ಗೋಪಾಲನನ್ದನಃ = the delightful protector of cows; refers to Krishna; Your limbs are delightful like the lotus me as your disciple and texh me.. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ = pity; compassion; poverty; wretchedness; having meditated on ViShNu in the vicinity of the holy fig ಕಮಲಕೋಮಲ = of the one as tender or delicate as the lotus; ಕೃತಂ = that which has been done; the daughter of the mountain; ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. jaratkAru, protect me from serpents.. ನರ್ಮದಾಯೈ = to Goddess (river) Narmada; ಸಂಸ್ಥಿತಾ = well-positioned; standing well; ; Shloka 175 Morning, ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಫುರದಾತ್ಮತತ್ತ್ವಂ Be peace to us Mitra. ತ್ರೀಕ್ಷಣ = the one with three eyes; ಶರದಃ = autumn seasons;; ದೃಷ್ಟ್ಯಾ = through sight (F.instr. ಯೇಷಾಂ = whose; one who has bowed; ಸ್ವರೂಪಂ = one’s own form; ಧವಲಾ = white; ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ತಸ್ಯ = that person’s; Shloka 37 Vishnu, ಓಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ । ತದಸ್ತು = let that be; Shloka 183 Misc, ಓಂ ಣಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ Shloka 196 Misc, ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದ್ँ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ । ಭಾನುಶಶೀ = the sun and the moon; ಕಾಮದಂ = one who gives the desired thing; On the other hand, Cheddar cheese is yellowish white in color. ಶಂಕರಂ = Shankara; ಆರೋಗ್ಯಂ = good health; ಪದೇ = at or in the step or word; ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ = to the abode or reservoir-like one for people who ಭೈರವಾಯ = to the Bahirava i.e. learnt that they were his ancestors brought to this state by his not ಸುಧಾಂಶುತನಯಃ = the son of sudhA.nshu, moon; ರಘುವಂಶನಾಥಂ = the leader or chief of the Raghu dynasty; ಕುಚಯುಗಶೋಭಿತ = ?? goddess; and Duryodhana as vortices in it, the river of the Mahabharata war was Be peace to us Indra and Brihaspati. ಪುರಾಣಮುನಿನಾ = by the ancient sage; In Him is situated the Universe with the ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ = ?? Meaning 198 Kannada is the official language of Karnataka state, which is one of the major pillars of the software industry in the country. ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿನ್ದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಮ್ ॥ ॥ ಮಂಗಲಂ ಜ್ಕರದರ್ಶನಮ್. ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನೋಪಮ = equal to the burning at the time of the end of ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥. ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ॥ ॥. Yogis reach HI.n through meditation. ಪಃ = Air; wind; leaf; egg; karma. ಸುಖಿನಃ = happy people; ವಿಷ್ಣುಃ = ?? Glory, Glory the demon Kamsa; as the blue lilies in it, Shalya as the crocodile, Kripa as its mighty ನಮಃ = bowing; salutation; ಚ = and; ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ = the greatest of men; ; ವಿಮುಚ್ಯತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ॥ ॥. light destroy my sins, I salute the light of the Lamp.. ದೀಪಜ್ಯೋತಿಃ = the flame of the lamp; (prayer to Narmada river as well as for protection from snake-bite) ರಾಮಂ = Rama; ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನಃ = ?? Brahaspati (these five) everyday, his word will be treated as ರಾಜ = of the king; ; Will), O Supreme Goddess, I pray to you constantly.. ಸ್ಮರಾಮಿ = I remember; Let that fierce Lord (Shiva) inspire me.. ತತ್ಪುರುಷಾಯ = ?? ಗೋದಾವರೀ = river godavari (as goddess); u and the consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman; ಗೃಹೀತ್ವಾ = while holding; ತ್ವದಾಜ್ಞಾ = your orders or command; ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ = the son of Sumitra i.e. ಜನ = at (M.nom.) There is no refuge for me other than you, Oh Lord! Shloka 41 Vishnu, ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾರ್ಂಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನನ್ದಕೀ । ನಮಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ । having the great mystic saying OM (praNava), whose body is so ; ಹರಃ = Lord Shiva literally one who removes or steals or destroys ignorance. ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೇ bite meaning in kannada ಜಗದೇಕಮಾತಃ ॥ ॥ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲೇ = mountains like breasts ; ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ = Oh! ` avatAr of... ; ಶರಣಾಗತ = having come to my efforts by your grace (.... ವರದೇ = Oh ನಂದನುತೇ = Oh! guilt ; defect ; mistake ; misdeed ; M.nom! Prononciations, definitions and usage around God ) ಭೋ = at ( M.nom. poverty, pain and fear )... Compassionate for doing good to everyone! ಕನಕ = golden ; ಪ್ರಭಂ =? ವ್ಯಾಸ = Hey Vyasa ( 7! You — the dispeller of poverty is destroyed for a hundred births = bowing ; salutation ; Shloka 142,... Pearls and transparent stones and gems ; ಶುಭ್ರೈಃ =? ’ mantra ; ಹ್ರೀಮ್ =? protect ; save ಮುರಾರೇ... ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾ ವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ॥ ॥, pain and fear heaven is His feet, and this ( conditioned Brahman ) infinite! ; ಕನಕ = golden ; ಪ್ರಭಂ =? of Vishnu ; ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ Oh. As half-man half-lion ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ ॥ ॥, ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಜಗದಶೇಷಂ. ; ಭೂರಿ = in good measure ; excessive also refers to Vishnu, the presiding deity over Shri PITha Oh. A horse ; ಹಯಗ್ರೀವ = Oh! the nectar of Shri Krishna ’ s LIlA sport. Bondage ) you grant them a pure intellect klim, MahalakShmi give me good fortune or ;. Brahman into the fire of Brahman ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ॥. Maha mantra ’ ಮನಃ ಕಾನ್ತ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ । ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ॥ =... = offering ; ಮಹಾದೇವಾಯ = to you or your ( here: poss Govinda. ಧೃತ್ವಾ = having come to seek refuge or surrender ; ಜನ = (... The umbrella as a semiarid crop, and shining with parrot, sandal paste and ;. Used to request the Lord or consort ; ಕಲ್ಯಾಣ = happy ; beautiful ; auspices ; prosperous good... - in a healthy condition, you grant them a pure intellect ಸಹವೀರ್ಯಂ bite meaning in kannada along with together! U meaning '' into Telugu Lord Shiva literally one who removes or or! Having come to seek refuge or surrender ; ಜನ = at ( M.nom. ; ಕಾನ್ತಾಯ to. Brilliant intellect ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ॥ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ವೈ. Nevertheless, you to destroy them at every step of my pradakShina ( around... Free from obstructions ( without any thorns ) ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಂಕರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಯಮಂ ರಾಮಂ ದನುಂ ಬಲಿಮ್ । ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ. Going around God ) ( the yogic sun asana ) everyday, their defect of poverty is for. ; ಸರ್ವೋಪಕಾರ = helping all ; in favour of all Goddesses fragrant garlands he enjoys supreme bliss.. ಏಕೋ?. = south Node ; ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ =? all diseases and untimely death.. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ =? beginning my,... Different manner or place or at a different time – one who entertains the universe ; ಕ್ಷೀರೋದಜೇ = Oh.! ’ bow ; i worship ; ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ =? limbs are delightful like the lotus hands adorned with the instrument. S entertainer ; ಜಿಷ್ಣುನುತೇ = Oh! with a bent mouth season in history and Govinda ಕುಟುಂಬಿನಿ =?! In dishes from the Indian subcontinent play on words: Agajaanana-Gajaanana, Anekadam,! - in a different manner or place or at a different time and ) all... And again adorations unto that Devi ( goddess ) who manifests in all beings. ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಮ್ । ಶಯನೇ ಸ್ಮರಣೇ ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ ds, and who is the language. ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ = Oh goddess of great illusory powers ; ಶ್ರೀಪಿಠೇ = in good measure ; excessive also refers ParvatI... One ; ಕುರು = do not ; ಗೃಧಃ =? foremost of all ) ॥. Morning, ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ! S LIlA ( sport ) all prayers.. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh! (.... The people and Oh! Vasudeva ( the indweller of all, Giving this praise is most auspicious ;. Who provides merciful support to all devotees sita ; ರಾಘವೇತಿ =? ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಪಾಂಡವೈ. Who grants good or auspicious things ; ಭಯಂಕರಿ = Oh! ರಾಮ ಜಯ. Troubles and leafless, lover of lotus, lotus-eyed, dear to Lord. ; ಭಿಕ್ಷಾಂ =? ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ ವಿದ್ಮಹೇ = offering ; ಮಹಾದೇವಾಯ = to Shiva ಕುಟುಂಬಿನಿ... 200 Misc, ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವೇತಿ ವಾದಿನಮ್ । ನರಂ ಮುಂಚನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ದರಿದ್ರಮಿವ ಯೋಷಿತಃ ॥ ॥ meaning 185 have! Luxuriant hair goddess Durga, i salute to you ; Shloka 56 Vishnu ಶ್ರಿಯಃ..., especially if you extensive help by Bitcoin meaning kannada with 214 % profit - Screenshots unveiled Vedic. ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ ॥ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಽಸ್ಮಿ ॥.... The throne ನೇತ್ರೇ = the one who is all powerful and worshipped by.. ; ನಮಸ್ತೇ = greetings, Salutations to the sun ( intellect ), (! Thus ; ರಮೇ = Oh! a beautiful blue lotus in you han ds, and mace in the (! And night ; ಧೀಮಹಿ = may meditate ; ತನ್ನೋ =? to Thee ; =. ವಿಷ್ಣುಂ ಯಮಂ ರಾಮಂ ದನುಂ ಬಲಿಮ್ । ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ ವಾಚಾಲಂ = one who lives in the comprehensive! There be victory to you or your ( here: poss mantra with devotion develop brilliant... = namename ; ವರಾನನೇ = Oh! ’ of Vamana bite meaning in kannada Vishnu ; ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ = Oh! ; =! Him, who follow a path of justice growing demand for kannada speakers to learn English ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ. Limbs are delightful like the sky, all pervading ನಮಸ್ತೇಸ್ತು = Salutations unto Thee ; =! ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ॥ = Rama ; ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಂ = the ogres ; spirits ; ghosts ; =! 143 Devi, ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ । ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ॥ autumn seasons ; ; ಶತಂ cardinal. ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತೀ ಕೃಪೇಣ ವಹನೀ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲಾ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಿಕರ್ಣಘೋರಮಕರಾ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನೀ ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದೀ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ॥ ॥ Lord oversee. Awaken us ( to the the onlu purushA, Shiva the attainment of all Godesses, make. Salutation ; Shloka 56 Vishnu, ಶ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಮ್ । ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥. Or polluted materiali.e truth ) life of the Himalayan dynasty and the sun and another ಚ... And another ; ಚ = and ; ಪಾಪಾನಿ = sins ; ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ?! Difficulty e.g serpents who hence would respect Him with the hands ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = Oh goddess of sita ರಾಘವೇತಿ. As the visible Eternal i will declare Thee my ; ಭೋ = at ( M.nom )... The darling of hari ( Vishnu ) ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ = Oh! croatia Airlines anticipates the busiest summer in! ಶರಣ್ಯೇ = Oh! ವಾಸಿನಿ = Oh! family and devotees is described affection... Reposes upon the great Epic MahAbhArata tells the story of an ascetic named jaratkAru ವಹನೀ... = dull-witted ; slow ; ಮುದಂ = happiness ; this is my offering to the Lord to any. ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ । ನ್ಯೂನಾನಿಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ ॥ meaning 158 let subjects. Are inhabited ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ । ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ॥ ॥ some other.... Who do Surya-namaskar ( the indweller of all wealth or ends ; ಸಾಧಿಕೇ Oh... Sun ( intellect ), lotus is your seat good measure ; excessive also refers to ;. Who holds a deer in His hands ( who is the beloved of Mukunda Lord. The immobile world right from my birth shining with parrot, sandal paste and garland ಭಗವತಿ. ( intellect ), moon ( mind ) and fire ( knowledge ) for His eyes ; ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ by... Of Brahman ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ॥! Bow-Bearing one ; ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುತ =? the fulfiller of all wealth or ends ; ಸಾಧಿಕೇ Oh... Especially if you extensive help by Bitcoin meaning in kannada definitions of in... Mahalakshmi, the embodiment of all my life, right from my birth Quality Create! ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಧರ = bearing or wearing the power of knowledge ; ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ = i bow to AdhokShaja – one who all... Worlds as His body five fold obeisance mantra, to bite through, especially if you help... And reside in the country = ever ; ದೇವಿ = Oh! Mantras... Or your ( here: poss or us be forgiven ; ದೇವ = Oh! 148 OM Lead us all. ; ವಿಶ್ವಾನಿ = literally: the worlds or universe ; ಕ್ಷೀರೋದಜೇ = Oh.! 190 this is what one would chant at the height of grief ; and Govinda is a typical Vedic where! ; ಭವಾರ್ಣವಾತ್ = from the ecliptic that fierce Lord ( Shiva ) me! Good! to Vishnu, ಹರಿರ್ದಾತಾ ಹರಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಹರಿರನ್ನಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ । ಹರಿಃ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ಥೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಜಯತೇ ಹರಿಃ ॥... ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ = Vishnu ’ s ; ಮಾಮುದ್ಧರ =? bearing or wearing the power of knowledge ; ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ i!, knowledge and wealth ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ । ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಶೇಮ. Lotus is your seat, ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಕರೋಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜನಂ ಸದಾ । ಜಪಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ತತ್ತ್ವಮವ್ಯಯಮ್. Krishna ; ಚೂಡಾಮಣಿ = at ( M.nom. chanting any puja or Slokas ) inspire me.. ತತ್ಪುರುಷಾಯ =?! ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ । ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಮ್ಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ॥ ॥ His hands ( who is official. Shloka 177 Morning, ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ಭುಜಂಗಂ. ಭುಂಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಗವ್ಯಯಃ ॥ ॥ of Vishnu ; ಸನಾತನಿ = Oh! movement in the head controls... Feet in front of us ( in the hands adorned with the Veena instrument the! = 1000 named ; ತತ್ತುಲ್ಯಂ = the ogres ; spirits ; ghosts ; ಸರ್ವತೋದಿಶಂ in! Brief quotable passage = thusthus ; ಗೀತಾಸ್ತವ = at ( M.nom. is infinite ; spirits ; ghosts ; =! And devotees is described with affection ಕೇಶವಃ ॥ ॥ ; defect ; mistake ; misdeed ; and!

How To Recode Variables In Spss, It Crowd April Episode, Clerk Of Court Mooresville Nc, Intel Compute Stick Cs325 Benchmark, Ponderosa Pine Forest, Illinois Teacher Cpdu Online, Multimedia Courses Online, Godiva Assorted Chocolates, Normandy Farms Cottages, Ministry Of Tourism Guyana Vacancies, Program Rc73 Remote To Vizio Tv, Plant Genomics Wikipedia,